OVER ONS


CONTACTGEGEVENS

Re-sell Kringloopwinkel
Langestraat 115
2691 BD ‘s-Gravenzande
ABN-AMRO bank NL44ABNA0474061272
Kamer van koophandel nr. 50266446
E: info@re-sell.nl


ORGANISATIE EN BELEID

De doelstelling van Kringloopwinkel Re-sell Westland is het verkopen van geschonken goederen om met de netto opbrengst daarvan kleinschalige projecten van organisaties (veelal stichtingen) in Nederland en buitenland te ondersteunen. Hierdoor wordt het opnieuw in omloop brengen van gebruikte goederen bevorderd.

Inkomsten
Het vermogen van de stichting zal voornamelijk gevormd worden door gerealiseerde verkoopopbrengsten en verder door het mogelijk krijgen van subsidies, bijdragen, erfstellingen, legaten en andere baten. Re-Sell heeft een strak financieel beleid om een zo groot mogelijk deel van de inkomsten te schenken aan kleinschalige goede doelen.

Beloningsbeleid
Alle medewerkers van Kringloopwinkel Re-Sell, inclusief het bestuur, werken voor 100% op vrijwillige basis. Kringloopwinkel Re-Sell zal geen betaalde medewerkers in dienst nemen. 

Medewerkers
Kringloopwinkel Re-Sell werkt met ruim 60 enthousiaste vrijwilligers. De rechten en plichten van de medewerkers worden vastgelegd in een vrijwilligerovereenkomst, in de statuten, het huishoudelijk reglement en in de huisregels. 

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende gekozen personen:

Voorzitter: Jacob Jan de Vries
Secretaris: Kitty van Kester
Penningmeester: Marijke Vaarting
Medewerkerszaken: Anja Hitsert
PR en communicatie: Corine Weterings
Algemeen: Agnes Botermans

Kascommissie
Om toezicht op de financiën te waarborgen zal er jaarlijks een kascontrolecommissie worden benoemd bestaande uit minimaal 2 medewerkers. Elk jaar wordt één persoon vervangen door een ander. De kascommissie controleert minimaal eenmaal per jaar de financiële verantwoording en de rechtmatigheid van de uitgaven. De kascommissie brengt van deze controle mondeling verslag uit tijdens een gezamenlijke vergadering van medewerkers en bestuur. De controle wordt schriftelijk geaccordeerd.

Projectencommissie
Uit de groep medewerkers wordt een projectencommissie gevormd, die, volgens de voor de commissie vastgestelde werkwijze, donatieaanvragen behandelt, voorstellen voor donaties doet aan het bestuur en die tevens de administratieve afhandeling hiervan regelt. Voor het overmaken van de te doneren gelden wordt nauw samengewerkt met de penningmeester.

Jaarrekeningen
2021
2022
2023