Aanvragen van donaties

De-projectencommissie-van-Stichting-Kringloopwinkel-Re-Sell-Westland zal uw aanvraag toetsen.
De projecten waarvoor een donatie wordt gevraagd, dienen aan de volgende criteria te voldoen:

 • Bij voorkeur kleinschalig en niet vanuit de overheid gereguleerd
 • Gericht op verbetering van de situatie van de doelgroep
 • Moeten een bijdrage leveren aan economische zelfstandigheid van de doelgroep
 • De doelgroep moet betrokken zijn bij opzet en uitvoering van het project
 • Enige Westlandse betrokkenheid bij het project wordt zeer gewaardeerd
 • De organisatie die een aanvraag indient, dient te beschikken over een ANBI-verklaring van de Belastingdienst. (Een verklaring dat de organisatie als een Algemeen Nut Beogende Instelling door de belastingdienst is erkend).

Uitsluiting geldt voor:

 • Organisaties met een (hoofdzakelijk) godsdienstige of politieke doelstelling
 • Organisaties met een geregistreerd en betalend ledenbestand voor wie en door wie de organisatie is opgezet, zoals sportverenigingen, muziekverenigingen enz.

Om in aanmerking te komen voor een donatie van Stichting Kringloopwinkel Re-Sell Westland, dient men de volgende formulieren in te zenden:

 1. Het aanvraag formulier (zo volledig mogelijk ingevuld)
 2. Een kopie van de originele ANBI-verklaring
 3. De jaarcijfers van de afgelopen 2 jaren in de vorm van een balans en verlies- en winstrekening, zodat kan worden nagegaan hoe de uitgaven zich
      verhouden tot de inkomsten

Inzenden kan per mail of per post onder vermelding “aanvraag donatie”
Vul de formulieren duidelijk in en maak een kopie van de ingevulde formulieren voor uw eigen administratie.

Een organisatie kan eenmalig een aanvraag indienen bij Re-Sell.
Voor organisaties die actief zijn in de regio Westland, worden uitzonderingen gemaakt.

Na inzending van deze formulieren wordt z.s.m. contact opgenomen om u te melden of en op welke termijn uw aanvraag in behandeling wordt genomen.
Het is mogelijk dat er extra informatie noodzakelijk is om de aanvraag goed te kunnen beoordelen.

Stichting Kringloopwinkel Re-Sell Westland
t.a.v. de Projectencommissie
Langestraat 115
2691 BD ´s Gravenzande

 

 

  Donatie aanvraagformulier


1. Naam van de organisatie / het project:

2. Land waar de organisatie actief is:

3. Contactgegevens:
Naam:
Invalid Input

Adres:
Invalid Input

Postcode en Woonplaats:
Invalid Input

Telefoonnummer:
Invalid Input

E-mail:
Invalid Input

Website:
Invalid Input

Giro/IBAN banknummer:
Invalid Input

KvK-nummer:
Invalid Input

4. Beschikt de organisatie / het project over de z.g.n. ANBI-verklaring? (Een verklaring dat de organisatie als een Algemeen Nut Beogende Instelling door de Belastingdienst is erkend.)
Invalid Input

Indien ja: kopie meesturen
5. Korte, zo concreet mogelijke omschrijving van het project waarvoor de donatie wordt aangevraagd:
Invalid Input

6. Op welke wijze is de doelgroep betrokken bij de opzet en voortgang van het project in de toekomst?
Invalid Input

7. Is de organisatie / het project bekend en aangemeld bij de (lokale) overheid?
S.v.p. kort aangeven hoe:
Invalid Input

8. Is er sprake van samenwerking met andere organisaties? Welke?
- Nederland
Invalid Input

- Lokale organisaties
Invalid Input

9. Hoe groot is het jaarlijkse budget van uw organisatie?
Invalid Input

10. Welke deel van het budget zijn kosten/lasten, die niet direct voor het eigenlijke doel worden uitgegeven ?
(zoals salarissen, kantoorkosten, reiskosten, ed. voor de organisatie)
Invalid Input

N.B. Vergeet niet, de jaarcijfers van de afgelopen 2 jaar mee te sturen.
Voeg bestanden toe:
Invalid Input

Voeg bestanden toe:
Invalid Input

Voeg bestanden toe:
Invalid Input

Voeg bestanden toe:
Invalid Input